•  cms retina.full cover

Agendapunt: Begroting

Onderwerp Statenvoorstel:

Bezuiniging op hoofdstuk 4 van de programmabegroting 2014

 

Nummer Statenvoorstel:

Aan de voorzitter van

Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op

13 november 2013

Overwegende dat:

-

Het geen provinciale kerntaak is om te investeren in sportbeleid, zorginnovatie, onderzoek voorzieningen, amateurkunst, sportservice Flevoland, cultuurmarketing, aankoop en onderhoud beeldende kunst, paviljoens Almere, speerpuntlandschapskunst, podiumkunsten, cultuurparticipatie adviescommissie cultuur.

Van mening dat:

-

De gelden die hiervoor begroot zijn, in deze barre economische tijden beter aangewend kunnen worden voor het achterwege laten van de indexering op de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting,

spreekt uit:

- Dat de hiervoor begrote bedrag ad €2.255.647 wordt gereserveerd ten behoeve van het niet indexeren van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vanaf 2015

en gaat over tot de orde van de dag,

Naam initiatiefnemer:

C.A. Jansen

Fractievoorzitter PVV

 

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 8 gasten en geen leden online