•  cms retina.full cover

Overeenkomstig art. 85, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van

de PVV de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en de

Commissaris van de Koning:

Aanleiding voor de schriftelijke vragen zijn de twee berichten van GS zoals verspreid aan

PS in het mailbericht van 27 november 2013 met als onderwerp "provinciaal blad 2013-38"

en het mailbericht van 4 december 2013 met als onderwerp "vastgestelde GS besluitenlijst

26-11".

 

In het eerste mail bericht wordt aangekondigd dat GS het besluit genomen heeft de

beleidsregels 'reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen' in te trekken.

In het tweede bericht wordt melding gemaakt van het feit dat de beleidsregels 'reserves en

voorzieningen gesubsidieerde instellingen' met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober

2012 in worden getrokken.

1. Welke van de twee berichtgevingen is juist?

2. Kan de PVV concluderen dat er door het intrekken van de beleidsregels minder controle

uitgeoefend wordt op verstrekte subsidies? En op welke wijze waarborgt GS dan de

controle?

3. Kunt u aangeven wat de reden is indien dit met terugwerkende kracht geschiedt?

4. Wat zijn de concrete gevolgen van dit besluit indien dit niet met terugwerkende kracht

geschiedt?

5. Kan het college de gevolgen a.d.h.v. een expliciet voorbeeld kenbaar maken?

6. Kan het college aangeven waarom het besluit -om die beleidsregels met terugwerkende

kracht in te trekken- bij het vaststellen van de nieuwe subsidieverordening niet is

meegenomen cq vermeld is?

Irene Joosse

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 2 gasten en geen leden online