•  cms retina.full cover

Overeenkomstig art.85, lid 1 en 2 van het Reglement van
Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan het College van
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning:

1. Bent u bekend met het bericht 'Vitens stopt
samenwerking Israël'*?

2. Heeft de provincie Flevoland, als kleine aandeelhouder
in Vitens, inspraak gehad in de beslissing om de samenwerking met Israël stop
te zetten op basis van de gevoerde kulargumenten? Zo ja, op welke wijze en op
basis van welke motivatie?

3. In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat het
verbreken van de samenwerking met het
Israëlische Nationale waterbedrijf Mekorot, blijk geeft van anti-Israëlisch
beleid? Zo neen, waarom niet?

4. Welke morele standaarden en internationale afspraken
worden er, mede volgens de provincie Flevoland, door het Israëlische
waterbedrijf geschonden?

5. Met welke nationale waterbedrijven uit andere landen
wordt er nog meer samengewerkt en is Vitens van plan ook daar de samenwerking
mee te verbreken op basis van de schimmige morele standaarden? Zo neen, waarom
richt Vitens zich alleen op Israël?

*http://nos.nl/artikel/584898-vitens-stopt-samenwerking-israel.html

Joram van Klaveren

PVV Flevoland

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

PVV Flevoland

RT @NicoleMoinat: Dit is echt te bizar voor woorden! Dit kan alleen in Nederland! Sterkte aan de betrokkenen bij het horen van dit idiote v…

by PVV Flevoland


rutte weg voorkant

We hebben één gast en geen leden online