•  cms retina.full cover

Schriftelijke vragen
Art. 85 RvO Provinciale Staten van Flevoland


Onderwerp: Oostvaardersplassen.


Geachte voorzitter van Provinciale Staten,
Overeenkomstig art. 85, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning.
1. Welke verwachting bestaat er aangaande de hoeveelheid dieren die er komende winter in de Oostvaardersplassen zal sterven door gebrek aan voedsel?

 


2. Deelt u de visie vd pvv dat het bewust niet bijvoeren van dieren in een kunstmatig gebied waar sprake is van een voedseltekort, een vorm van dierenmishandeling is? Zo neen, waarom niet?


3. Bent u bereid er voor te zorgen dat de dieren in het betreffende gebied bijgevoerd worden als blijkt dat er een tekort aan voedsel dreigt, onder andere als gevolg van bar winterweer? Zo neen, wat is volgens u de meerwaarde van het laten verhongeren van deze dieren?


4. In hoeverre bent u, in navolging van de PVV, de mening toegedaan dat de Oostvaardersplassen, met haar kunstmatige karakter, omheining en geïmporteerde dieren, eigenlijk de status van een dierenpark zou moeten hebben en de dieren daarom ook bijgevoerd moeten worden?

 

Joram van Klaveren

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 12 gasten en geen leden online