•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van

Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op   17 september 2014,

Wijzigen ontwerpbesluit

te amenderen tekst in het Statenvoorstel bij beslispunt 2:

 

2. in te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen (nummering rapport RRK), te weten:

1. Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan wet- en regelgeving:

- schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten bekrachtigen;

- schrap de bepaling dat Statencommissies geheimhouding kunnen bekrachtigen.

3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.

4. Hanteer alleen de term ‘geheim’ als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.

5. Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het bekrachtigen van de geheimhouding in de eerstvolgende PS-vergadering.

7. Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit besloten deel opstellen.

8. Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit over het al dan niet opleggen van geheimhouding en de status van het verslag.

9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.

10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak vervolgens de voorheen geheime informatie openbaar.

11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.

12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij ook wanneer (datum of gebeurtenis) de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege vervalt.

3. kennis te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen, te weten (nummering rapport RRK):

2. Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende geheimhouding rust

3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.

4. Hanteer alleen de term ‘geheim’ als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.

6. Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als geheel te blijven sturen, zodat Statenleden de informatie kunnen delen met fractiegenoten buiten de Statencommis-sie. Vraag daarbij aan PS om de geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.

Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekrachtigd, aan PS om de geheimhouding expliciet op te heffen.

10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en de voorheen geheime besluiten openbaar.

11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.

12.Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij ook wanneer.

Te wijzigen in:

2. In te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen (nummering rapport RRK), te weten:

1. Pas het provinciale beleid omtrent geheimhouding aan, zodat het voldoet aan wet- en regelgeving:

- schrap de bepaling dat PS de door henzelf opgelegde geheimhouding moeten bekrachtigen;

- schrap de bepaling dat Statencommissies geheimhouding kunnen bekrachtigen.

3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis van welke

wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.

4. Hanteer alleen de term ‘geheim’ als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.

5. Neem na ontvangst van een geheim stuk altijd een besluit over het bekrachtigen van de geheimhouding in de

eerstvolgende PS-vergadering.

6. Overweeg om geheime stukken ook in de nieuwe vergaderstructuur naar PS als geheel te blijven sturen, zodat statenleden de informatie kunnen delen met fractiegenoten buiten de Statencommissie. Vraag daarbij aan PS om de

geheimhouding in de eerstvolgende Statenvergadering te bekrachtigen.

7. Neem een besluit om besloten te vergaderen en laat een apart verslag van dit besloten deel opstellen.

8. Neem aan het eind van het besloten deel van de vergadering altijd een besluit over het al dan niet opleggen van geheimhouding en de status van het verslag.

9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.

10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak vervolgens de voorheen geheime informatie openbaar.

11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.

12. Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij ook wanneer (datum of gebeurtenis) de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege vervalt.

3. kennis te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen, te weten (nummering rapport RRK):

2. Schrap de algemene bepaling dat op de geheime besluitenlijst blijvende geheimhouding rust

3. Zorg bij het opleggen van geheimhouding voor een goed onderbouwd besluit, waarbij duidelijk is op basis van welke wetsartikelen en welke gronden geheimhouding wordt opgelegd.

4. Hanteer alleen de term ‘geheim’ als geheimhouding aan de orde is, om onduidelijkheden over bijvoorbeeld de status van een geheim stuk te voorkomen.

9. Benoem, indien mogelijk, een termijn of gebeurtenis voor zolang de geheimhouding zou moeten duren en geef daarbij aan of de geheimhouding dan van rechtswege vervalt of dat er nog een apart opheffingsbesluit moet worden genomen.

Vraag daarbij voor stukken waarvan de geheimhouding door PS is bekrachtigd, aan PS om de geheimhouding expliciet op te heffen.

10. Ga periodiek na of de geheimhouding kan worden opgeheven of van rechtswege is vervallen. Maak vervolgens in ieder geval het opheffingsbesluit en de voorheen geheime besluiten openbaar.

11. Maak algemene afspraken over het kennisnemen van geheime stukken.

12.Registreer wanneer en waarop geheimhouding is opgelegd, bekrachtigd en opgeheven. Noteer hierbij ook wanneer.

Toelichting:

In het statenvoorstel onder beslispunt 3, lid 6 (overeenkomend met aanbeveling 6 uit het rapport

Openbaar, tenzij), staat vermeld dat slechts kennis genomen moet worden van beslispunt 6 en dat niet

ingestemd moet worden met beslispunt 6.

Het gevolg hiervan kan zijn dat er informatie verstrekt kan worden aan een burgerlid deelnemend aan

een commissie vergadering, die vervolgens die informatie niet mag delen met zijn fractiegenoten omdat

geheimhouding opgelegd is aan die commissie.

De PVV acht het delen van informatie aan alle statenleden wenselijk omdat er blijkens de provinciewet

geen artikel is opgenomen met de bedoeling informatie slechts te delen aan een commissie.

Met inachtneming van het feit dat ook de provincie Utrecht integraal deze aanbeveling heeft

overgenomen en het niet wenselijk is dat er een afwijkende situatie in Flevoland ontstaat stelt de PVV

het bovenstaande amendement voor.

Naam initiatiefnemer:     

I.Joosse

Handtekening initiatiefnemer:

 

 

 

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 8 gasten en geen leden online