•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen
op 17 september 2014,

Wijzigen
ontwerpbesluit

Besluiten beslispunt
1A lid 8: zijnde:

„Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van
buiten de kring van de deelnemers. Deze externe leden zijn een periode
herbenoembaar",

als volgt te wijzigen:

 

"Leden kunnen in principe alleen worden benoemd uit de kring van
deelnemers. Er zijn echter ook leden van buiten de kring van de deelnemers benoembaar.
Deze externe leden zijn een periode herbenoembaar."

Toelichting:

In
het statenvoorstel is onder beslispunt 1A, lid 8 opgenomen dat in de in te
stellen werkgeverscommissie ook leden benoembaar zijn van buiten de kring van
de deelnemers (lees: anderen dan statenleden).

Omdat
de Randstedelijke Rekenkamer werkt voor PS en juist dan ook door PS het beste
beoordeeld kan worden is het niet wenselijk om externen zitting te laten nemen
in de werkgeverscommissie. Een externe laag zal leiden tot meer bureaucratie
omdat de informatie die benodigd is om de taak in een werkgeverscommissie
zorgvuldig uit te voeren, zal leiden tot het raadplegen van diezelfde
statenleden. Daarom zou het in principe moeten gaan om leden uit de kring van
deelnemers. er kunnen zich echter situaties voordoen dat de mogelijkheid van
benoeming van externe leden wenselijk is.

Naam initiatiefnemer:

I.Joosse

Handtekening
initiatiefnemer:

 

 

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 13 gasten en geen leden online