•  cms retina.full cover

De PVV heeft 2 moties ingediend om de megalomane uitgaven voor kunst en cultuur terug te dringen. Er gaan miljoenen euro’s van de burger naar landschapskunst, podiumkunsten, beeldende kunst, amateurkunst en cultuurmarketing. De startnotitie cultuur geeft aan dat de gemiddelde uitgaven per inwoner aan cultuur door de provincies Noord- en Zuid Holland slechts de helft bedraagt van de Flevolandse uitgaven.

De moties roepen op om het college te stoppen met verspillen van belastinggeld en te stoppen met de ontwikkeling van het 8ste landschapskunstwerk. De derde motie roept op om het beleidsplan cultuur te formuleren met heldere indicatoren die vertaald worden in meetbare doelstellingen. Dit heeft een toezegging van de gedeputeerde opgeleverd dat het beleidsnotitie cultuur inderdaad op deze meetbare manier opgesteld wordt. In het voorjaar van 2016 zal het beleidsplan cultuur aan de provinciale staten voorgelegd worden en de PVV zal checken of de gedeputeerde Rijsberman zich aan zijn woord heeft gehouden.

Motie 1: Onderwerp: terugbrengen uitgaven aan cultuur per inwoner
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in vergadering bijeen op: 27 januari 2016

Constaterende dat:

 • vermeld staat in de startnotitie Cultuur 2017-2020 dat de gemiddelde uitgaven aan cultuur per inwoner het dubbele is van de gemiddelde uitgaven per inwoner van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
 • Het rijk reeds €45,- gemiddeld per inwoner besteedt
 • de gemeente gemiddeld €105,- per inwoner besteedt

Overwegende dat:

de startnotitie cultuur 2017-2020 nu de kaders vormt voor het cultuurbeleid 2017-2020

Dragen het college op

 • de gemiddelde uitgave per persoon aan cultuur, in overeenstemming te brengen met de uitgaven van de provincies Noord- en Zuid-Holland
 • i.p.v. gemiddeld €12,- per inwoner, gemiddeld €6,- per inwoner aan cultuur te besteden en daar het cultuurbeleid op aan te passen

en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: Irene Joosse, PVV

Motie 2: Onderwerp: smart formuleren van doelen voor cultuurbeleid
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in vergadering bijeen op: 27 januari 2016

Constaterende dat:

 • PS in een motie van 16 november 2011 hebben aangegeven dat zij voorafgaand aan de totstandkoming van beleidsnotities een startnotitie vaststellen
 • de startnotitie het traject schetst om te komen tot nieuw cultuurbeleid

Overwegende dat:

 • het wenselijk is dat ps aan de hand van meetbare criteria het cultuurbeleid bepaalt om de controlerende rol goed uit te kunnen voeren

Dragen het college op

 • alle doelstellingen in het cultuurbeleid SMART te formuleren met heldere indicatoren, zodat PS de kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen.

en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: Irene Joosse, PVV

Motie 3: Onderwerp: landschapskunst
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in vergadering bijeen op: 27 januari 2016


Constaterende dat:

 • Er wederom een enorm bedrag van €140.000,- in de startnotitie cultuur vermeld staat voor de realisatie van een landschapskunstwerk;
 • Dit geen kerntaak is van de Provincie Flevoland

Overwegende dat:

 • er inmiddels 7 landschapskunstwerken in Flevoland gerealiseerd zijn

Dragen het college op

 • na 2016 geen geld meer ter beschikking te stellen voor het realiseren van een volgend landschapskunstwerk en landschapskunst niet meer op te nemen in het cultuurbeleid 2017-2020

en gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer: Irene Joosse, PVV

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 7 gasten en geen leden online