•  cms retina.full cover

Nieuwe Natuur

Voorzitter,
Het programma Nieuwe Natuur is de opvolger van het debacle Oostvaarderswold. Dat project heeft de Nederlandse belastingbetaler onnodig duizenden euro's gekost. Hoeveel dit nu precies geweest is, is tot op heden niet bekend. Dit wordt veroorzaakt door de wazige rapportage. Op de door de PVV fractie gestelde schriftelijke vragen, duikt men weg en wordt verwezen naar die wazige rapportage van december 2014.

Voorzitter, de conclusies uit het onderzoeksrapport waren vernietigend voor Gedeputeerde Staten. Ook toenmalige zittende Provinciale Statenleden, hebben volgens het rapport onvoldoende regie gehouden.
De provincie heeft toen honderden hectares kostbare landbouwgrond gekocht, om de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te realiseren. Een natuursnelweg tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Veel hectares zijn toen al gratis weggegeven aan Staatsbosbeheer en Flevo Landschap. De overgebleven 247 hectares die de provincie nog bezit van Oosterwolde gaat men nu inzetten voor het programma Nieuwe Natuur. Dit betekend dat we die overgebleven kostbare 247 hectares weer gratis weg gaan weggeven aan Oostvaarderswold 2.0 En dat het totaal van ingebrachte gronden ondertussen opgelopen is tot ruim 100 miljoen euro.

Voorzitter, ook nu wordt er weer landbouwgrond gekocht, direct afgewaardeerd en weer gratis weggegeven aan onder andere hobbyboeren met commerciële activiteiten, onder de noemer Nieuwe Natuur. Dat is op z’n zachts gezegd oneerlijke concurrentie. En de vraag aan het College is dan ook: “is dit toegestaan of is hier sprake van Staatssteun?”.

Voorzitter de PVV zal als voorbeeld van deze groene waanzin G38 nemen. Hier wordt een postzegel stukje natuur gecreëerd midden tussen land- en veeteelt bedrijven. Dat is vragen om moeilijkheden en bemoeilijkt de bedrijfsvoering van deze bedrijven.
U heeft eerder aangegeven dat met mogelijke hinder voor omliggende bedrijven in de planwerking zorgvuldig is omgegaan. De vraag aan het College is dan ook: “Wat verstaat u onder mogelijke hinder en waaruit bestaat deze zorgvuldigheid?”
Deze ondernemers hebben met eigen middelen hun grond gekocht en hun bedrijf opgebouwd. Zij zien nu dat hun buurman, gratis 40,5 hectare grond krijgt aangeboden, die door de provincie zal worden aangekocht voor bijna 3,1miljoen euro. Vervolgens stelt de provincie een bedrag van 492.000 duizend euro beschikbaar voor de inrichting en of dit nog niet genoeg is, wordt er ook nog eens 188.000 duizend euro uitgetrokken voor beheer. We praten dan ondertussen over een bedrag van 3 miljoen 768 duizend en 688 euro (3.768.688). De provincie geeft dit dan gratis weg aan de huidige pachter. Deze gaat vervolgens een droom realiseren, namelijk het bestaande melkveebedrijf veranderen in een natuurhoeve met biologische landbouw. Dit is dus gewoon een commercieel bedrijf onder de noemer Nieuwe Natuur.
Zo’n, oudedagsvoorziening zal menige Nederlander ook wel willen.

Voorzitter, een van de voorwaarden bij Nieuwe Natuur is draagvlak. Dat genoemde draagvlak is er niet bij G38. Direct omwonenden, zijn dus eigenaren waarvan het bedrijf direct grenst aan het project G38. Deze worden nergens van op de hoogte gebracht terwijl er een afspraak lag van Gedeputeerde Staten dat direct omwonenden en de desbetreffende agrariër om de tafel moesten gaan zitten. Dat is tot op heden niet gebeurd. Van de 5 direct omwonenden heeft er 1 geen mening, 1 is voor en 3 zijn tegen. Democratisch gezien is er dus geen meerderheid voor dit plan.
Opvallend is dan nu dan ook de gestarte pro G38 actie, of is het de paniek dat dit gratis natuurfeestje misschien niet doorgaat. Maar voorzitter dit zijn geen direct omwonenden, het zijn buren van verderop gelegen bedrijven. Het College heeft eerder aangegeven dat de projectindiener van G38 in samenspraak met de omgeving het plan heeft uitgewerkt. Zoals wij zojuist verwoord hebben, heeft dit niet plaatsgevonden met direct omwonenden. De vraag aan het College is dan ook: “wie is dan die omgeving?

En voorzitter, het ontbreken van draagvlak bij G38 is geen incident. Het op de hoogte houden van direct omwonenden c.q. in gesprek gaan is op meerdere projecten van toepassing, zoals Swifterpark en u heeft het kunnen lezen ook bij de Eemvallei. Je kan dan ook gerust spreken van een structureel probleem.
En zelfs het Waterschap Zuiderzeeland gaat voorbij om de eigenaren van direct grenzende bedrijven te informeren wanneer zij een ontgravingsvergunning afgeven voor G38. En voorzitter, wat zijn de financiële gevolgen van land- en veeteeltbedrijven die direct naast de Nieuwe Natuur projecten zijn gevestigd. Ik denk dan aan mogelijke waardedaling van hun grond.

Voorzitter, voordat ik afrond nog een vraag aan het College: “De portefeuillehouder heeft tijdens de commissievergadering toegezegd, dat er geen onomkeerbare beslissingen genomen worden. Tevens zijn er door diverse partijen vragen gesteld met betrekking tot 3 tot 5 projecten. De vraag aan het College is dan ook: “Er zijn diverse intentieovereenkomsten getekend ook van projecten waarover nog vragen leven. Wat zijn de financiële consequenties als 1 of meer projecten niet door gaan?”

Ik rond af voorzitter. Dat de PVV anders tegen natuur aankijkt zal geen verrassing zijn. Maar dat wij tegen alle natuurontwikkeling zijn, is een misverstand, zie onze positieve inbreng bij Markerwadden. Waar wij moeite mee hebben, is tegen gesubsidieerde natuur en het opofferen van kostbare landbouwgrond en vervolgens met overheidsgeld mogelijk maken van commerciële activiteiten.
Een bekend spreekwoord luidt: “Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen”. Maar dit college zal en moet het trauma van Oostvaarderswold 1.0 wegpoetsen met het zijn van Sinterklaas en Kerstman tegelijk en wordt Nieuwe Natuur niet anders dan het debacle Oostvaarderswold versie 2.0.

Wij als PVV zien dit dan ook weer als een gratis Natuur feestje.

Voorzitter de PVV zal dan ook een amendement indienen om bij beslispunt 5 in het Statenvoorstel toe te voegen het woord “verliezen”, zodat de tekst komt te luiden:” Opbrengsten en verliezen vanuit het programma toe te voegen aan het totale programmabudget”.

Tenslotte voorzitter hebben wij de volgende vraag voor de VVD: “ Waarom komt de VVD terug op haar besluit op de 5 genoemde projecten? Aangezien u in het verleden klakkeloos heeft ingestemd met ALLE projecten in tegenstelling tot de PVV die toen haar bedenkingen uiten en tegen stemden”.

Bianca Boutkan
Statenlid PVV FLevoland

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 38 gasten en geen leden online