•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 10 mei 2017

Constaterende dat:

 • In de perspectiefnota niet wordt ingegaan op de wijze waarop GS op een beheersbare wijze de energietransitie wil gaan vormgeven.
 • In de perspectiefnota door GS de indruk gewekt wordt dat primair via zwaar gesubsidieerde middelen zoals windmolens en zonneparken de energietransitie vorm gegeven wordt

Overwegende dat:

 • Een betrouwbare en robuuste energievoorziening voor de huidige hoogontwikkelde samenleving gedurende de energietransitie van essentieel belang is.
 • Afwentelingsmechanismen van kosten van subsidies op burgers en MKB zo veel mogelijk moet worden voorkomen.

Dragen het college op:

 • Bij de energietransitie geen prioriteit meer te geven aan zwaar gesubsidieerde en niet toereikende middelen.
 • Wel prioriteit te geven aan niet gesubsidieerde alternatieven zoals in de commissie Duurzaamheid reeds aan de orde is geweest, t.w.:
  • stadsverwarming,
  • duurzame kernenergie (thorium) en
  • warmtepompen

en gaan over tot de orde van de dag.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 54 gasten en geen leden online