•  cms retina.full cover

Inleiding.
Allereerst hulde aan de toezichthouder, die door zijn oplettendheid het volgende heeft geconstateerd.

Tijdens een vrije veld controle in de boringsvrije zone heeft een toezichthouder van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek (OFGV) geconstateerd dat windpark Zeewolde voor de fundering van de windmolens zogenoemde vibro-heipalen gebruikt. Dit is niet in overeenstemming met het provinciale uitgangspunt waarbij de lijn is alleen prefab palen toe te staan door de beschermende kleilaag.


Dit is te lezen in een mededeling d.d. 4 mei 2021van het college, geplaatst op het Stateninformatie systeem, bij het overzicht Lijst Ingekomen Stukken (LIS).
Op vrijdag 7 mei, bericht Omroep Flevoland hierover met als titel; “Heipalen Windpark Zeewolde door waterbeschermingslaag geslagen”. Omdat gedeputeerde Hofstra wordt geciteerd in het artikel, ga ik u niet vragen of u bekend bent met het artikel.

De vragen.

1. Regelmatig ontvangen de Statenleden een spoedmededeling van het College. Kunt u aangeven waarom deze mededeling niet direct is doorgezet via een spoedmededeling aan de Staten?

2. Het LIS is een verzamelplaats waar alle post (brieven, schriftelijke vragen, mededelingen of rapporten) te vinden zijn, die bij provinciale staten van Flevoland binnenkomen. Deelt u de mening van de PVV fractie dat een casus als deze meer aandacht verdiend, dan alleen plaatsing op het LIS? Zie vraag 1. Zo nee, waarom niet?

3. In het Omgevingsprogramma Flevoland is beleid opgenomen voor de grondwaterbeschermingsgebieden. Dit water is exclusief bestemd voor de drinkwatervoorziening. Om die reden zijn er ook regels opgesteld (Omgevingsverordening), die tot doel hebben de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Deelt u de mening van de PVV fractie dat dit grondwater koste wat het kost beschermd dient te worden? Zo nee, waarom niet?

4. Volgens de mededeling, is het windpark conform een onherroepelijke vergunning afgegeven door de gemeente Zeewolde aan het werk. Hoe is het mogelijk dat deze vergunning is afgegeven zonder dat het belang van de grondwaterbescherming is meegenomen? Is er tijdens dit proces van vergunningverlening op regelmatige basis overleg geweest tussen de provincie en de gemeente Zeewolde? Zo nee, waarom niet?

5. Na de constatering van de toezichthouder, heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie en het windpark. De provincie heeft i.h.k.v. de zorgplicht met klem aan het windpark verzocht de resterende windmolenlocaties waar door de beschermende kleilaag wordt geheid uit te voeren met de gewenste prefab heipalen. Het windpark heeft aangegeven dat niet te doen, omdat er dan een vertraging optreedt van minimaal vijf maanden. Het windpark heeft zelfs aangegeven binnenkort met de werkzaamheden te hervatten. Deelt u de mening van de PVV fractie dat het windpark in feite een dikke middelvinger opsteekt tegen het college? Zo nee, waarom niet?

6. Het windpark hervat de werkzaamheden omdat het geen vertraging wil oplopen. Om diezelfde reden, heeft het windpark vanaf de start ervoor gekozen vanwege de flexibiliteit en snelheid om vibro heipalen te gebruiken, i.p.v. prefab heipalen. Het windpark is zelfs van mening dat vibro heipalen, beter zijn dan prefab heipalen. Hoe strookt dit met het provinciale beleid? Deelt u de redenering van het windpark en zo nee, waarom niet?

7. Binnen de criteria van de omgevingsvergunning van de gemeente Zeewolde, is het gebruik van vibro heipalen toegestaan en is vervolgens een omgevingsvergunning afgegeven. Kunt u uitleggen dat dit gedurende de ter inzage legging van de omgevingsvergunning niet is opgemerkt door de provincie Flevoland en/of de OFGV? Zo nee, waarom niet?

8. Volgens de bedoelde lijn van de omgevingsverordening, zijn alleen prefab betonnen heipalen toegestaan op deze plaats. Desondanks heeft de gemeente Zeewolde vibro heipalen toegestaan in de omgevingsvergunning. Gaat het college n.a.v. deze casus lopende aanvragen c.q. ter inzage gelegde omgevingsvergunningen controleren op eventuele toegestane verkeerde heipalen? Zo nee, waarom niet?

9. Zoals bekend, veroorzaken windmolens trillingen. Deze trillingen kunnen o.a. via het betonnen fundament van de turbine naar de bodemlagen doordringen. Is door de nu toegepaste vibro heipalen in combinatie met de door de windturbine veroorzaakte trillingen niet ondenkbaar, dat er kwel langs de palen kan optreden en gaat u dit controleren en/of monitoren? Zo nee, waarom niet.

10. Uitgangspunt bij het plaatsen van nieuwe windturbines, is het vastgestelde beleid “opschalen en saneren”. Windpark Zeewolde zal bestaan uit 91 windmolens, opgeleverd in de herfst van 2022. Hiervoor worden 220 verspreid staande windmolens gesaneerd. Deze windmolens worden uiterlijk in 2026 gesaneerd. Dit betekend dus dubbel draaien van windmolens. Deelt u de mening van de PVV fractie, dat dit niet in overeenstemming is met het beleid “opschalen en saneren”? Of is dit dubbel draaien toegestaan, omdat anders de rentabiliteit en exploitatie in gevaar komt? Zo nee, waarom niet?

11. Het windpark Zeewolde wil ondanks het verzoek van het college doorgaan met haar werkzaamheden. De reden die zij opgeven is een vertraging van ongeveer vijf maanden. Voor de PVV fractie is duidelijk dat het windpark Zeewolde geen vertraging kan hebben omdat anders de vele miljoenen aangevraagde subsidies (lees belastinggeld) in gevaar komt of minder zullen zijn. U zult hier vast en zeker anders over denken en de PVV fractie hoort dit dan ook graag van u. En zo nee, waarom niet.

Tot slot, verzoek ik u om de vragen serieus te beantwoorden en niet alleen maar met ja of nee en niet de beantwoording van vragen verwijzen naar bijvoorbeeld zie vraag.

W. Boutkan
Fractievoorzitter PVV Flevoland.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 24 gasten en geen leden online