•  cms retina.full cover

Woensdag 13 november was de behandeling van begroting. Wederom
was er sprake van een links feestje. Geen lastenverlichting, verbrassen van uw
geld aan taken waarvoor de provincie helemaal niet verantwoordelijk is en geen
enkel concreet plan om de economie te ondersteunen.

Overeenkomstig art.85, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van
de PVV de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten en de
Commissaris van de Koning:

Agendapunt: Begroting

Onderwerp Statenvoorstel:

Reserve IJmeerverbinding

Agendapunt: Begroting

Onderwerp Statenvoorstel:

Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

Agendapunt: Begroting

Onderwerp Statenvoorstel:

Bezuiniging op hoofdstuk 4 van de programmabegroting 2014

Spreektekst 13 november 2013
Voorzitter,
De PVV zal zich in haar bijdrage richten op 3 onderwerpen. Het gekunstelde positieve begrotingssaldo, de visieloze en regenteske manier waarop dit college zich presenteert en als derde, het voortbestaan van onze mooie provincie.
Kijkend naar de begroting kan de PVV slechts één ding constateren. Dit college neemt alvast een voorschot op het uitdelen van kadootjes op kosten van de burger. Hiervoor is geen verlanglijstje opgesteld of ingekeken. Nee hoor, dit college weet het zelf gewoon beter.

PVV Flevoland wil op korte termijn een vergadering
beleggen tussen Provinciale Staten en de 6 Flevolandse gemeenten over de
eenzijdige opzegging van de BDU-overeenkomst (Brede Doel Uitkering) door het
provinciaal bestuur.

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 3 gasten en geen leden online