•  cms retina.full cover

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

De Floriade een (wereld)tuinbouwtentoonstelling is;

  • het predikaat wereldtentoonstelling alleen wordt toegekend door het BIE (Bureau International des Expositions) als de Floriade voldoet aan de daarvoor opgestelde eisen;

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 12 november 2014

Constaterende dat:

  • Het kabinetsbeleid dramatisch is voor de economie en dus ook voor de portemonnee van de burger;
  • door ecologische ontwikkelingen leidend te maken bij het programma Nieuwe Natuur, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hieronder te lijden hebben,

Op 17
september 2014 is in Provinciale Staten een initiatiefvoorstel ingediend door
de VVD m.b.t. glasvezel in het buitengebied. N.a.v. behandeling in de
commissie, was het voorstel al behoorlijk gewijzigd, maar wat nog steeds
ontbrak, was het feit dat er nog totaal geen dekking was voor het gevraagde
bedrag van €50.000. Dit was in het oorspronkelijke voorstel €100.000.

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen
op 17 september 2014,

Wijzigen
ontwerpbesluit

Besluiten beslispunt
1A lid 8: zijnde:

„Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van
buiten de kring van de deelnemers. Deze externe leden zijn een periode
herbenoembaar",

als volgt te wijzigen:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 17 september 2014,

Wijzigen
ontwerpbesluit

De tekst van beslispunt 1, zijnde:

"Het aandeel van de provincie Flevoland in de
frictiekosten in verband met de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer
te bepalen op €65.000,-, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019"

te vervangen door:

Aan de voorzitter van

Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op   17 september 2014,

Wijzigen ontwerpbesluit

te amenderen tekst in het Statenvoorstel bij beslispunt 2:

College moet actie ondernemen tegen Vitens

Woensdag 19 februari zal de PVV een motie indienen,
gesteund door een meerderheid (PVV, VVD, CDA, CU en SGP) van provinciale
staten, om het college te dwingen tot actie tegen waterleidingbedrijf Vitens.
Hierin wordt het college opgeroepen mee te werken aan het bijeenroepen van een
aandeelhoudersvergadering om het standpunt van Vitens te corrigeren.

"Het kan niet zo zijn dat een waterleidingbedrijf de
samenwerking verbreekt met het Israëlische bedrijf Mekorot en daarmee partij
kiest voor de Palestijnen. Vitens moet zorgen voor schoon drinkwater en zich
niet mengen in politieke zaken" aldus Chris Jansen van de PVV.

Chris Jansen

Fractievoorzitter PVV

Provinciale Staten Flevoland

Campagne

Geert campagne

Provinciale Staten Verkiezingen 2023-2027

 Klik op de foto voor het verkiezingsprogramma.

Geert campagne

Twitter response: "Could not authenticate you."

We hebben 57 gasten en geen leden online